Goed “De Hertog”

Winnaar Vredeman de Vries publieksprijs voor architectuur 2016!

Door de toenemende kosten in de gezondheidszorg wordt vanuit de overheid aangestuurd op een subtitutie van de tweedelijns- naar de eerstelijnszorg. Dit houdt in dat patiënten voor de basisgezondheidszorg niet naar de tweede lijn gaan, maar in de eerste lijn zullen worden behandeld. Daarnaast staan de vergoedingen voor de eerstelijnszorg onder druk, doordat zorgverzekeraars steeds meer invloed krijgen. De eerstelijnszorg maakt op dit moment dus een verandering door die leidt tot een nieuwe manier van samenwerken en stelt daardoor ook nieuwe eisen aan de huisvesting.
In Franeker hebben, mede hierdoor ingegeven, de drie huisartsenpraktijken, apotheek, fysiotherapie en paraflex elkaar opgezocht met als doel de eerstelijnszorg in de stad te versterken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de plannen voor de nieuwbouw van een nieuw gezondheidscentrum. Aangezien met name de huisartsen, door deze veranderingen in de zorg, een steeds centralere rol bij de ontwikkeling van zorg in de buurt / wijk innemen, is er gezocht naar een locatie die centraal in de stad lag. Deze locatie is uiteindelijk gevonden in de Professorenbuurt, welke tegen het historisch stadscentrum is gelegen.

De tot stand koming van het nieuwe gezondheidscentrum was een complexe opgave die met name in het teken stond van “verbinden”. Om de verbinding tussen de opdrachtgever, participerende partijen en de wijk tot stand te brengen, heeft ons bureau gedurende het proces alle partijen uitgedaagd om verder te durven kijken dan de huidige situatie / werkomgeving. “Je gaat nieuw bouwen, dus moet je niet kijken naar hoe je het nu hebt, maar naar wat je zou kunnen krijgen en vooral zou kunnen delen en dat is vaak lastig”. Dit heeft geleid tot een intensieve samenwerking, waarin ons bureau een ondersteunende rol heeft ingenomen die de gewenste discussie op gang hield. Het zoeken naar flexibiliteit en ruimte besparing heeft uiteindelijk geresulteerd in een gebouw wat functioneert als generator voor zorgverbetering en kosten reductie.

1563186343_de-hertog-3b

Project
details

Gegevens
Locatie
Hertog van Saxenlaan te Franeker
Bruto vloeroppervlak
3400 m2
Programma
Apotheek, 3 huisartsenpraktijken, Consultatiebureau, Verloskundigen, Fysiotherapie, Mensendieck, Maatschappelijk werk, Thuiszorg, Hulpverleningsdienst Fryslan
Start ontwerp
Maart 2010
Start bouw
Juni 2013
Oplevering
Juli 2014
Ontwerpteam
Opdrachtgever
Accolade te Franeker
Project architect
Robert Landstra en Teunis Vonk
Project team
Douwe Geert Akkerman, Robert Landstra, Teunis Vonk
Bouwmanager
Ria Moedt - Fooq
Adviseur constructie
Jansen Wesselink - Drachten
Adviseur installaties
Sijperda Hardy - Ijlst
Fotografie
Gerard van Beek fotografie

“Een sociale dynamische buurt”

De nieuwbouw het gezondheidscentrum vormde het sluitstuk voor de revitalisatie van de buurt en heeft gezorgd voor een nieuwe impuls, voor zowel het leefklimaat in de wijk als het zorgaanbod in de stad.
De stedenbouwkundige mass is ontstaan uit een samenspel tussen de aangrenzende bebouwing, de functie geleding en bezonning studies, wat uiteindelijk heeft geleid tot een evenwichtig beeld binnen de structuur van de Hertog van Saxenlaan.

Met de architectuur is aansluiting gezocht bij de overwegend duidelijk herkenbare en veelal sobere jaren 30 en jaren 70 architectuur van de bestaande bebouwing. Derhalve is er gekozen voor een baksteen architectuur, die zich ter plaatse van insneden in de massa verbijzonderd door wit gepigmenteerde betonelementen en glazen puien.

Foto de-hertog-4b
Foto 1563186356_de-hertog-5
Foto 1563186363_de-hertog-3
Foto 1563186368_de-hertog-6

“Het gebouw functioneert daadwerkelijk als generator.”

Transparantie, ontmoeten en verbinden zijn de kernwaarden voor het ontwerp. Zo zijn bijvoorbeeld alle vertrekken en wachtruimten van de zorgaanbieders gelegen rond een atrium, rijk aan daglicht. Dit vanuit de gedachte “zien is ontmoeten!” Deze visuele verbondenheid heeft een positieve bijgedrage geleverd aan een steeds intensievere samenwerking tussen de verschillende participanten.
Dat het gebouw functioneert, blijkt alleen al uit het feit dat de initiatiefnemers van het splinternieuwe zorgcentrum inmiddels gezelschap hebben gekregen van een hele reeks andere zorgaanbieders, welke allemaal verenigd zijn in een stichting. Er zijn allerlei nieuwe samenwerkingsverbanden opgestart tussen de verschillende disciplines, waardoor de service is verbreed en de kosten zijn gereduceerd.

Foto de-hertog-2b
Foto 1563186380_de-hertog-7
Foto 1631606384_de-hertog-8